Renovering av lägenhet

Enligt föreningens stadgar behöver du söka godkännande om du planerar att göra en väsentlig förändring av lägenheten. Vår förvaltare på Fastighetsägarna Service har fått i uppdrag att handha renoveringsärenden. Längst ner på sidan finns en länk till den blankett om ”ansökan om tillstånd till för ändring i lägenhet” som ska mailas till förvaltaren Cecilia Andersson på  cecilia.andersson@fastighetsagarna.se

Förutsättningar och villkor för renoveringar/ombyggnader i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

  • borttagande av icke bärande och bärande väggar
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, ventilationskanaler
  • annan väsentlig förändring av lägenheten

Vad som är en väsentlig förändring avgörs från fall till fall och kan inte i detalj preciseras. Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd får endast vidtas efter att tillstånd från styrelsen erhållits. Enklare renoveringar av lägenheten, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv eller utbyte av köksinredning, kräver inte tillstånd från styrelsen. Det är viktigt att nya golv läggs rätt, med ljuddämpning under.

Observera att eventuella framtida problem som kan uppkomma som följd av renoveringen, exempelvis bärighetsproblem p.g.a. rivna väggar eller vattenskador p.g.a. felaktiga utföranden, kan du som bostadsrättshavare komma att hållas ansvarig för även om styrelsen gett tillstånd till åtgärden. Att styrelsen godkänner åtgärden innebär inte att styrelsen eller föreningen tar över ansvaret för utförandet. Finns det tveksamheter skall fackman alltid kallas in.

Generella förhållningsregler

Tänk alltid på följande saker när du skall genomföra renoveringar i din lägenhet:

  • Alla renoveringar skall vara fackmannamässigt utförda.
  • Buller som kan störa närboende bör minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Meddela gärna grannarna i förväg om du vet att det kommer att låta mycket. Grannarna kan meddelas genom en lapp i porten.
  • Material får inte förvaras i trapphus, på gård eller i andra gemensamma utrymmen. Byggavfall skall så snart som möjligt transporteras bort. Bostadsrättshavaren ansvarar för att trappor, hissar och övriga gemensamma utrymmen städas.
  • Behöver vatten, el etc. som påverkar andra boende stängas av måste detta tydligt aviseras berörda i förväg och Riksbyggens felanmälan skall informeras om detta. Behöver man fastighetsskötarens hjälp med exempelvis en vattenavstängning eller dylikt kan man höra av sig till Riksbyggens felanmälan några dagar i förväg och boka en tid.

Övrig information och råd
Många enklare renoveringar kan man utföra själv men vid exempelvis våtrumsarbeten eller förändring av elledningsnätet bör alltid ett auktoriserat företag anlitas. Efter utförd ändring/renovering/ombyggnad skall man erhålla ett intyg eller annan handling som styrker behörighet samt att arbetet utförts av fackman enligt gällande branschregler.

Om man inte kan uppvisa att renoveringen utförts enligt branschorganisationernas för uppgiften godkända personer kan skadeersättning minska eller helt utebli från försäkringsbolag vid eventuell framtida skada.

Kom ihåg att vissa ändringar innebär att man också̊ måste ha ett godkänt bygglov eller att en bygganmälan görs. Vid ingrepp i bärande konstruktioner måste en byggnadskonstruktör konsulteras så att inte byggnadens hållfasthet riskeras. Intyg skall biläggas ansökan till styrelsen. Observera att ett beviljat bygglov hos kommunen inte innebär att ni automatiskt har tillstånd av styrelsen. Godkänt bygglov skall biläggas ansökan om sådant finns.

Styrelsen kan vägra att medge förändringar om de är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Den har dock inte rätt att säga nej till begärd ändring utan att ange sakliga skäl men råder oklarhet om detta kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren visar att ändringen kan utföras utan att föreningens hus skadas eller att olägenhet uppkommer. Observera då att om inget annat är beslutat av föreningen står ni själva för alla eventuella kostnader förknippade med utredningar, eventuella konstruktörer, bygglov mm.

Om en bostadsrättshavare genomför en tillståndspliktig ändring i lägenheten utan tillstånd, kan föreningen kräva att bostadsrättshavaren återställer lägenheten till tidigare skick om ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Observera att reglerna om ändringar/renoveringar/ombyggnationer gäller för åtgärder i själva lägenheten. En bostadsrättshavare får inte göra någon ändring utanför sin lägenhet. De delar av huset som finns utanför lägenheten bestämmer föreningen över. Samma princip gäller föreningens mark.

Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet