Radonmätning och åtgärder

Under april-maj 2021 kommer samtliga fastigheter få radonsugar installerade i källaren. Entreprenören som ansvarar för installationen börjar nere på 1:an och arbetar sig uppåt. Lappar kommer sättas upp i trapphuset 2 dagar innan planerat arbete. Under själva installationen kommer det att borras i källarutrymmena, i övrigt förväntas inga olägenheter drabba boende.


Mätperiod för mark-radon (vi har inte nämnvärd bygg-radon)  2017-10-16 – 2017-12-19.
170 av 172 lägenheter har fått mätresultat
Folkhälsomyndighetens gränsvärde är max 200 Bq per kubikmeter (ändrades 2014 från 400 Bq per kubikmeter)
Högsta värde uppmätt i föreningen 540 Bq per kubikmeter
Lägsta värde 30 Bq per kubikmeter
63,5% av alla lägenheter klarar gränsvärdet
33% av alla lägenheter ligger mellan 200-400 Bq

6 lägenheter ligger över 400 Bq utspritt över Voxnegränd 1, 8, 18 och 20.

Åtgärder pågår:
På Voxnegränd 6-8 har en radonsug installerats 2014. Den verkar inte ha någon avgörande effekt. På Voxnegränd 1 har avluftningspumpar nyligen installerats och nya mätningar är på väg att utföras (oktober 2018), som pilot för hur vi fortsätter med åtgärder.