Om stambytesprojektet

Styrelsen har initierat ett byte av de horisontella avloppsstammarna eftersom de har uppnått sin tekniska livslängd. På grund av att rören är i så dåligt skick i Voxnegränd 17-21 har en direktupphandling gjorts för att lösa problemen där i första hand. Entreprenören blir Allbygg (samma som har huvudansvaret för det pågående elprojektet) och arbetet kommer att påbörjas i mitten av maj 2021 och beräknas vara klart i september 2021.

För övriga huskroppar kommer en större upphandling att göras och vi kan då dra nytta av erfarenheten från bytet i portarna 17-21. Tidplanen för övriga hus är att arbetet beräknas att pågå under 2022. I och med denna renovering förlänger vi alla avloppsrörs livslängd med ytterligare 50 år.

Information till boende i Voxnegränd 17-21 

  • För att få åtkomst till rör och brunnar i källarplanet kommer golvet att sågas och bilas upp.
  • Arbetet medför kortare vattenavstängningar under max en dag åt gången. Avstängningarna kommer att aviseras i portar och brevinkast och innebär att inget vatten/avlopp i toalett, dusch eller kök får användas under tiden det är avstängt.
  • Källarförråd som påverkas kommer att rivas ned under stambytet och sedan återställas. Berörda förråd måste därför tömmas. Styrelsen jobbar på att ta fram en gratis magasineringslösning till de som behöver. Information om detta kommer inom kort. Alla vars förråd måste tömmas kommer att informeras om detta personligen.
  • Tillträdet till källaren kommer att vara mycket begränsat under denna period. Undvik helst att ha ärenden där helt och hållet om det är möjligt.
  • Horisontella rör i trapphuset i souterrängplanet i Voxnegränd 17 kommer att relinas istället för att vi ska slippa bila sönder den fina gamla kolmårdsmarmorn.
  • Arbetet kommer att innebära buller. Information om detta kommer att aviseras i portarna inför arbetets start.

Vid frågor, kontakta föreningens projektledare Christopher Rystedt, mail: christopher.rystedt@fastighetsagarna.se

Frågor till styrelsen kan ställas till ordförande Jan Malmborg, 070-6201145, malmborg1957@gmail.com

Fördjupad information 

Upphandlingen
Föreningen har säkerställt anbudet från Allbygg med en ekonomisk kalkyl för att säkerställa att prissummorna är rimliga.

Utförandet
Arbete med att såga upp golven kommer att ske i så väl korridorer som mindre rum i källaren för att ge åtkomst till rören som ligger under huset.

Rören kommer att bytas ut successivt i sektioner utmed hela källaren i golvet inklusive alla grenar och anslutningar upp till alla stående avloppsrör ungefär 400 mm över källargolvet.

Vid reliningen i souterrängplanet i Voxnegränd 17 behålls de gamla avloppsrören och tätas inifrån med plast. Det kommer att medföra en längre vattenavstängning för dem som bor på detta våningsplan. Detta ska också aviseras personligen.

Källarförråden
Källarförråd som rivs ned kommer att återställas till träförråd.  

Tillträde
Eftersom det kommer att bullra och damma en hel del föreslår vi att alla försöker hålla sig borta från källaren under tiden stambytet pågår. Om man har ärenden i källaren kommer entreprenören att lägga plywood-skivor över hålen i golvet så det går att gå på golvet.